El 2020

Avfall

VA

Fjärrvärme

FV

Totalt

El

Den totala elkostnaden för fastigheten består av tre delar elhandel, elnät och skatter. Den första delen som redovisas i årets Nils Holgersson-undersökning är elnätsavgifterna.

Elnät

Trendbrott för elnätspriset – sjunker efter flera års höjningar. Elnätspriset har efter fem års höjningar börjat sjunka, sett till medelpriset i landets 290 kommuner. Men samtidigt spretar utvecklingen: I 35 procent av kommunerna har elnätsavgiften höjts mer än konsumentprisindex.

ElnatUtvNH2020

Efter flera år av kraftigt höjda elnätsavgifter, elnätsavgifterna höjdes med 27 procent mellan 2014 och 2019, visar årets Nils Holgersson-rapport en försiktig sänkning med 0,4 procent. De tre stora bolagen Vattenfall, Ellevio och E.ON har monopol på elnäten i 141 av 290 kommuner, d v s i nära hälften av rikets kommuner, vilket ger dem en mycket avgörande position och deras prisjusteringar slår därför igenom stort i undersökningen.

Vattenfall och Ellevio har i stort ett oförändrade priser jämfört med föregående år medan E.ON har sänkt elnätsavgifterna med i medeltal 7  procent i de kommuner som man är huvudleverantör i.  Under den senaste femårsperioden sedan 2015 har elnätsavgiften höjts med 36 procent för Vattenfall, 28 procent för E.ON och 10 procent för Ellevio. I övriga kommuner, där den absoluta merparten är kommunalt ägda, har priset ökat med 18 procent . KPI (KonsumentPrisIndex) har under samma period ökat med närmare sju procent.

ElnatNH2020

Elnätspriset har efter fem års höjningar börjat sjunka lite försiktigt för landets konsumenter. Sedan 2019 har avgifterna sänkts med i snitt 0,4 procent.  Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner. Konsumentprisindex, KPI, för 2020 ökade med 0,6 procent, vilket är en lägre ökningstakt jämfört med föregående år då den var 1,9 procent.

Trenden med sänkta priser ser dessutom ut att hålla i sig och förstärkas. Under våren har Ellevio och Vattenfall genomfört eller aviserat sänkningar som berör många kommuner. Från och med i år finns dessutom en ny elnätsreglering på plats.

I den sorterbara tabellen nedan redovisas elnätsavgifterna för 2019 och 2020 uttryckt i öre/kWh inkl moms (Källa: Energimarknadsinspektionen, bearb). Befolkning avser kommunernas befolkning vid årsskiftet 2019/2020 (Källa: SCB).

Använd pilarna i respektive rubrik för att sortera efter alfabetiskt ordning alternativt numerisk ordning. I boxarna under tabellen kan urval på olika sätt väljas. Ovanför tabellen kan dels antal rader i tabellen väljas (se till vänster) och enskild sökning göras (se till höger). Symbolerna ovan sökboxen ger möjlighet att i tur och ordning exkludera kolumner, skriva ut tabellen, ladda hem tabellen i olika filformat alternativt kopiera tabellen.