VA 2015

Vatten och avlopp 2015

Takten för prisutvecklingen för VA är 3,5 procent mellan 2014 och 2015, i samma storleksordning som föregående års prisförändring (3,6 procent), och ligger även i år klart över KPI (KonsumentPrisIndex).

Resultat i sammanfattning

VA2015sam

För typlägenheten i Nils Holgersson-fastigheten innebär det en medelkostnad för VA på 4 250 kr/år inklusive moms. Det är 96 procent dyrare i Tanums kommun som har rikets högsta pris (8 350 kr/år). I landets billigaste kommuner, Stockholm och Huddinge, är priset 65 procent lägre än rikets medel (1 495 kr/år).

De iakttagelser som gjorts avseende VA-priserna är sammanfattningsvis följande:

Även i året undersökning är det hela 26 kommuner som höjer sin VA-taxa med över 10 procent för typfastigheten. Skälen är bl a stora investeringsåtaganden och i vissa fall omläggning av VA-taxan.

Sedan 2012 är det 30 kommuner i riket som har höjt VA-taxan med 25 procent eller mer.

Två kommuner, Södertälje och Skövde, har sedan 2012 höjt mer mer än 60 procent.

VA-branschen bedömmer att det taxehöjningarna kommer att öka i framtiden för att klara sina åtaganden.

Det finns skillnader i tekniska förutsättningar för att bedriva VA-verksamhet vid en jämförelse mellan olika kommuner men det förklarar inte enskilt de stora skillnader som resultaten visar. Andra faktorer är kommunstorlek, avskrivningar av anläggningstillgångar mm.

I redovisningen är det endast VA-företagens s k brukningstaxor som studeras, vilka är hämtade från Svensk Vattens egen statistik. Ingen hänsyn har med andra ord tagits till anläggnings­avgifterna. VA-verksamheten är i de flesta fall avgiftsfinan­sierad (i ca 14 % av kommunerna är den till delar skattefinansierad).

I den sorterbara tabellen nedan redovisas kostnaden för VA för åren 2014 och 2015 uttryckt i kr/kvm inkl moms (Källa: Svenskt Vatten).