Fjärrvärme 2016

Fjärrvärme 2016

I Nils Holgersson-undersökningen motsvara fjärrvärmepriset i medeltal nästan hälften av den totala kostnaden. Gå vidare för att se resultat på riks-, läns- och kommunnivå.

Resultat i sammanfattning

Sedan föregående års undersökning har en mer detaljerad definition av Nils Holgersson husets värmebehov på 193 000 kWh använts.  Detta gäller uppgifter från och med år 2014. Det betyder att det finns en beskiven månadsfördelning av värme- och flödesbehov samt tydligt definierat effektbehov.

Det ska noteras att fjärrvärmepriserna från olika leverantörer kan innefatta olika leveransåtaganden. Några fjärrvärmeleverantörer äger och sköter driften av fjärrvärmecentralerna i huset och vissa inkluderar även olika serviceåtaganden. På orter där fjärrvärmeleverantören äger fjärrvärmecentralen har ett avdrag på fjärrvärmepriset gjorts med 25 kr/MWh exkl moms.

Likaså varierar uttaget av anslutningsavgift och anslutningslån historiskt samt sättet att återbetala lånen både inom ett företag och mellan företagen. Just anslutningsavgiften har visat sig kunna vara föremål för förhandling inför en anslutning beroende på gällande marknadssituation. Anslutningsavgiftens inverkan på priset för olika leverantörer bör studeras vidare. Det gör att en helt rättvisande jämförelse mellan olika fjärrvärmeföretag är en mycket svår uppgift. Genom det kompletta underlag som finns i årets undersökning finns dock ett mycket bra källmaterial för att lokalt föra en diskussion om prissättningen av värme. I vår studie använder vi den prisstatistik som Svensk Fjärrvärme samlat in och som bygger på officiella priser som inrapporterats av fjärrvärmeföretagen själva.

De iakttagelser som gjorts avseende fjärrvärmepriset i årets undersökning är sammanfattningsvis följande:

Det finns fortsatt stora skillnader i fjärrvärmepriset mellan olika kommuner. Den genomsnittliga prisökningen (0,9 %) mellan 2016 och 2015 är mindre än föregående år (1,2 %), men fortsatt högre än inflationen som har minskat med 0,3 % för perioden (mätt som mars-värden för KPI).

Allt fler fjärrvärmeleverantörer inför nya prismodeller. Dessa bygger på uppmätta värden för såväl energi, flöde och effekt. Utformningen av prismodellerna varierar dock stort mellan olika fjärrvärmeleverantörer. Det gör det komplicerat att förstå och jämföra med andra uppvärmningsalternativ samt bedömma konsekvenser för olika energieffektiviseringsåtgärder.

I den sorterbara tabellen nedan redovisas kostnaden för fjärrvärme för åren 2015 och 2016 uttryckt i kr/MWh inkl moms (Källa: Energiföretagen Sverige, fd Svensk Fjärrvärme).