Effektiv

Effektiv

 Syftet med Effektiv-rapporten är att studera:

taxekonstruktionernas betydelse för lönsamheten vid effektivisering

och om bostadsorten påverkar lönsamheten vid effektivisering

 Förutsättningar

Förutsättningarna för rapporten redovisas i tabellen där dels husets normala behov och dels de behov som finns efter åtgärder som inneburit 25% minskning.

NHeffektiv-underlag

31 av landets större kommuner har studerats med utgångspunkt från aktuella prislistor och taxeblad för året 2022.

 Sammanfattande resultat

Att utnyttja resurser effektivt är viktigt både ur ett hållbarhets- och ekonomiskt perspektiv. Denna rapport analyserar hur kostnaden för fjärrvärme, el, vatten och avfallshämtning påverkas när behovet av dessa minskas med 25 % i landets 30 största kommuner samt Gotland.

Effektiv-rapporten för år 2022 följande huvudsakliga slutsatser:

En viktig slutsats är att 25 % lägre behov av fjärrvärme, el, vatten och hämtning av hushållsavfall inte leder till 25 % lägre kostnad för konsumenten.

Storleken på kostnadsminskningen beror både på prisnivå och på hur stor del av priset som består av fasta kostnader. Fasta komponenter i taxekonstruktioner minskar lönsamheten vid effektivisering och därigenom minskar incitamenten att effektivisera.

Prisnivån har generellt störst betydelse för lönsamhet vid effektivisering. Merparten av det ökade värdet av effektivisering har att göra med ökade prisnivåer.

Vid en jämförelse mellan kommunerna är skillnaderna i kostnadsminskning stora när en effektivisering genomförs. Det betyder att lönsamheten för samma effektiviseringsåtgärder skiljer sig mycket åt beroende på var i landet man bor.

I den sammanfattande figuren redovisas kostnadsreduktion, uttryckt i procent av ursprunglig kostnad (vertikal axel), vid 25 procent lägre behov av fjärrvärme, el, va och hämtning av hushållsavfall. Fjärrvärmen redovisas dels om effektiviseringsåtgärden är exklusive effektreduktion (Fjärrvärme 25%/0%) eller inklusive effektreduktion (Fjärrvärme 25%/25%).

Rapporten i sin helhet kan laddas hem här