Effektiv

Effektiv

 Syftet med Effektiv-rapporten är att studera:

taxekonstruktionernas betydelse för lönsamheten vid effektivisering

och om bostadsorten påverkar lönsamheten vid effektivisering

 Förutsättningar

Förutsättningarna för rapporten redovisas i tabellen där dels husets normala behov och dels de behov som finns efter åtgärder som inneburit 25% minskning.

NHeffektiv-underlag

31 av landets större kommuner har studerats med utgångspunkt från aktuella prislistor och taxeblad för året 2015.

 Sammanfattande resultat

Att utnyttja resurser effektivt är viktigt både ur ett hållbarhets- och ekonomiskt perspektiv. Denna rapport analyserar hur kostnaden för fjärrvärme, el, vatten och avfallshämtning påverkas när behovet av dessa minskas med 25 % i landets 30 största kommuner samt Gotland.

ALLMÄNT

En viktig slutsats är att 25 % lägre behov av fjärrvärme, el, vatten och hämtning av hushållsavfall inte leder till 25 % lägre kostnad för konsumenten.

Storleken på kostnadsminskningen beror både på prisnivå och på hur stor del av priset som består av fasta kostnader.

Prisnivån har generellt störst betydelse för lönsamhet vid effektivisering.

Fasta komponenter i taxekonstruktioner minskar lönsamheten vid effektivisering och därigenom minskar incitamenten att effektivisera.

Vid en jämförelse mellan kommunerna är skillnaderna i kostnadsminskning stora när en effektivisering genomförs. Det betyder att lönsamheten för samma effektiviseringsåtgärder skiljer sig mycket åt beroende på var i landet man bor, och är m a o lokalt betingad.

FJÄRRVÄRME

Fjärrvärme har den priskonstruktion som bäst gynnar effektivisering. Det betyder att det finns små eller inga fasta komponenter i taxan. Däremot är flertalet av priskonstruktionerna utformade så att det kan ta upp till tre år innan kostnadsminskningen slår igenom fullt ut.

Kostnadsminskningen för konsumenten kan skilja sig kraftigt åt beroende på var i landet man bor. Av de studerade kommunerna har Luleå den lägsta kostnadsminskningen (40 öre/kWh inkl moms) och Lund den högsta (77 öre/kWh inkl moms). Skillnaden är nästan 100 %! Medelvärdet för urvalet av kommuner ligger på 62 öre/kWh inkl moms. Den stora skillnaden beror framför allt på att fjärrvärmen i Lund är betydligt dyrare än i Luleå.

EL

En effektivisering av elanvändningen har också en stor spridning, dock mindre än för fjärrvärmen. Det är framför allt olika avgiftsmodeller och nivåer för elnätet som slår igenom vid en jämförelse.

Även här skiljer sig kostnadsminskningen kraftigt åt beroende på var i landet man bor. Av de studerade kommunerna har Luleå den lägsta kostnadsminskningen (58 öre/kWh inkl moms) och Malmö, Örebro och Norrköping den högsta kostnadsminskningen (117 öre/kWh inkl moms). Skillnaden är även här 100 % för en produkt som borde vara betydligt mer homogen än fjärrvärme. Medelvärdet för kommunerna är 89 öre/kWh inkl moms. Den stora skillnaden beror främst på att elnätsavgiften i Malmö, Örebro och Norrköping är hög.

VATTENANVÄNDNING & AVFALLSHANTERING

Även kostnaderna för vattenanvändning och avfallshantering uppvisar stora spridningar. Rapporten visar att kostnadsminskningen av att minska vattenanvändningen och hushållsavfallsmängden skiljer sig kraftigt åt beroende på var i landet man bor. Vid en minskning av vattenanvändningen och avfallsmängden med vardera 25 % påverkas priset i medeltal 18 respektive 16 % för dessa nyttigheter. Men spridningen är stor och det är därför viktigt att beakta de lokala förhållandena.

Rapporten i sin helhet kan laddas hem här