Rapport 2022

2022 års undersökning

Sedan 1996, d v s för 27:de året, ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta, ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Här redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme.

Klicka på någon av ovanstående ikoner för att gå vidare i valfri del av undersökningen. 

Det går också bra att ladda ner rapporten i olika former genom att klicka på rapporten nedan eller använda någon av länkarna som finns under omslagsbilden för årets rapport.

Du kan klicka här för att gå direkt till Nils Holgersson-undersökningen 2022.

Ladda ner 2022 års Nils Holgersson-undersökning med bilagor i pdf-format här.

Ladda ner ordinarie bilaga 1-3 som innehåller tabeller med resultat från 2022 års undersökning här

Förutsättningar

Som metod för undersökningen har valts att “förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. I tabellen nedan redovisas förutsättningarna för bostadsfastigheten i korthet.

NHtyphus

Svenskt Vatten, Energiföretagen i Sverige och Energimarknadsinspektionen har bidragit med statistik och faktauppgifter. Avfallsuppgifterna har samlats in med ett eget rapporteringssystem, och i samförstånd med Avfall Sverige. Kvalitetssäkring och kompletteringar har gjorts genom kontakter via mail och telefon samt sökning på hemsidor. Enbart förbrukningsavgifter (fasta
och rörliga avgifter) har beräknats. Uppgifter om befolkning, skatter m.m. har hämtats från Statistiska centralbyråns (SCB:s) statistik. Fjärrvärme, el och avfallshämtning finansierar verksamheten fullt ut genom avgifter. VA-verksamheten är till dominerande grad avgiftsfinansierad men skattefinansiering förekommer i olika grad i ca 15 % av landets kommuner.

OBS!
Det är viktigt att notera att alla priser som redovisas i avgiftsstudien är löpande priser. Alla priser avser januari för aktuellt år om inget annat anges. Elpriset är sammansatt av elnätsavgiften och elhandelspris (SCB:s statistik för rörligt elavtal rullande medel-värde 12 månader juli-juni och medel för el-område 1–4) samt gällande elskatt för aktuellt år och kommun. Från och med 2022 redovisas elhandelspriset för det elområde kommunen tillhör. Priserna jämförs i förekommande fall med inflationen (redovisat i form av mars månads värde för KPI för aktuella år). Priserna bör endast användas som jämförelsetal och inte användas vid kalkylering. Därtill är de angivna priserna för trubbiga då de bl. a. består av fasta och rörliga komponenter.