Rapport 2015

2015 års undersökning

Sedan 1996, d v s för 20:de året, ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige, årligen ut rapporten “Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Här redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme. Välj ikon ovan för att studera resultaten i årets undersökning. 

Förutsättningar

Fortsattningar

Som metod för undersökningen har valts att “förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. I tabellen ovan redovisas förutsättningarna för bostadsfastigheten i korthet.

Svenskt Vatten, Svensk Fjärrvärme och Energimarknadsinspektionen har bidragit med fakta­uppgifter. Avfallsuppgifterna har samlats in med en eget rapporteringssystem, och i samförstånd med Avfall Sverige. Kvalitetssäkring och kompletteringar har gjorts genom kontakter via mail och telefon samt sökning på hemsidor. Enbart förbrukningsavgifter (fasta och rörliga avgifter) har beräknats. Uppgifter om befolkning, skatter mm har hämtats från SCB:s statistik.

I Nils Holgersson-undersökningen redovisas i vissa sammanhang kostnaden för lägenhet och månad. Den är beräknad utifrån:

Kostnaden i kommunen [kr/kvm inkl moms] x 1000 [kvm] / (15 [antal lägenheter i NH-fastigheten] x 12 [månader])

Exempel Luleå (fjärrvärme år 2014): 93,9 x 1000 /(15 x 12) = 522 kr/lägenheth & månad