Rapport 2020

 2020 års undersökning

Sedan 1996, d v s för 25:te året, ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO, ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Här redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme.

Klicka på någon av ovanstående ikoner för att gå vidare i valfri del av undersökningen. 

Förutsättningar

Som metod för undersökningen har valts att “förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. I tabellen nedan redovisas förutsättningarna för bostadsfastigheten i korthet.

NHtyphus

Svenskt Vatten, Energiföretagen i Sverige och Energimarknadsinspektionen har bidragit med statistik och faktauppgifter. Avfallsuppgifterna har samlats in med ett eget rapporteringssystem, och i samförstånd med Avfall Sverige. Kvalitetssäkring och kompletteringar har gjorts genom kontakter via mail och telefon samt sökning på hemsidor. Enbart förbrukningsavgifter (fasta
och rörliga avgifter) har beräknats. Uppgifter om befolkning, skatter m.m. har hämtats från Statistiska centralbyråns (SCB:s) statistik. Fjärrvärme, el och avfallshämtning finansierar verksamheten fullt ut genom avgifter. VA-verksamheten är till dominerande grad avgiftsfinansierad men skattefinansiering förekommer i olika grad i ca 15 % av landets kommuner.

OBS!
Det är viktigt att notera att alla priser som redovisas i avgiftsstudien är löpande priser. Alla priser avser januari för aktuellt år om inget annat anges. Elpriset är sammansatt av elnätsavgiften och elhandelspris (SCB:s statistik för rörligt elavtal 1 juli aktuellt år i elområde 3) samt gällande elskatt för aktuellt år och kommun. Priserna jämförs i förekommande fall med inflationen (redovisat i form av mars månads värde för KPI för aktuella år). Priserna bör endast användas som jämförelsetal och inte användas vid kalkylering. Därtill är de angivna priserna för trubbiga då de bl. a. består av fasta och rörliga komponenter.