VA 2017

Vatten och avlopp 2017

Takten för prisutvecklingen för Vatten och Avlopp (VA) är något dämpad jämfört med förra årets rapport, 2,0 procent mellan 2017 och 2016. KPI ökade under samma period med 1,3 procent.

Resultat i sammanfattning

NH17VASam

För typlägenheten i Nils Holgersson-fastigheten på ca 67 kvm, innebär det en medelkostnad för VA på 371 kr/månad. Det är 99 procent dyrare i kommunen med det högsta priset, Tanum (739 kr/mån). I landets billigaste kommun, Solna, är priset 63 procent lägre (137 kr/mån).

De iakttagelser som gjorts avseende VA-taxan i årets undersökning är sammanfattningsvis följande:

VA-avgiften har under den tid som Nils Holgersson-undersökningen genomförts, d v s sedan 1996, stigit med 80 procent medan KPI under samma period ökat med 24 procent.

I årets undersökning är det hela 20 kommuner som höjer sin VA-avgift med 10 procent eller mer för typfastigheten. Skälen är bl a stora investeringsåtaganden och i vissa fall omläggning av avgifterna för VA, d v s prismodellförändringar.

I de analyser som Svenskt Vatten har gjort visar man på flera generella orsaker till den stora skillnaden mellan olika kommuner som t ex Kommunstorlek (fördelar för större och växande kommuner jämfört med små och minskande kommuner), Skillnader i tekniska förutsättningar, Anläggningstillgångar kan vara helt avskrivna vilket är relativt vanligt och VA-verksamheten kan till delar vara skattefinansierad (gäller ca 15 % av kommunerna).

I den sorterbara tabellen nedan redovisas VA-kostnaden i Nils Holgersson-huset (ett flerbostadshus med 15 lägenheter; 1000 kvm) för 2016 och 2017 uttryckt i kr/kvm inkl moms (Källa: Svenskt Vatten). Befolkning avser kommunernas befolkning vid årsskiftet 2016/2017 (Källa: SCB):