Totalt 2017

Totalt – Avfall, VA, el och fjärrvärme 2017

Sammanfattningsvis så är kostnaderna för uppvärmning, el, vatten och avlopp (VA), och hämtning av hushållsavfall ökat med 0,7 procent jämfört med föregående år. Den generella prisförändringen under samma period har ökat med 1,3 procent (mätt som KPI i mars månad för respektive år).

Resultat i sammafattning

I tabell nedan redovisas det sammanfattande resultatet.

NH17Totalsamspec1

Årets undersökning visar på att den total kostnaden för fjärrvärme, el (el handel + elnät), VA och sophämtning sammantaget ökat med 0,7 procent. Den totala elkostnaden är oförändrad jämfört med förra årets undersökning. Det som oroar är dock att elnätsavgifterna ökar kraftigt med hela 7,4 procent. VA och hämtning av hushållsavfall har ökat med 2,0 respektive 1,9 procent medan fjärrvärmepriser ökat med måttfulla 0,5 procent. Priserna på samtliga nyttigheter har ökat betydligt mer än inflationen sedan 1996 då undersökningen presenterades för första gången.  I figuren nedan redovisas utvecklingen sedan sedan starten 1996.

Sammansättningen av de olika nyttigheterna framgår av diagramet nedan. Dominerande är allt jämt de energirelaterade nyttigheterna iform av fjärrvärmen följt av el. Tillsammans täcker de 74 procent av den totala kostnaden för Nils Holgersson-fastigheten.

I den sorterbara tabellen nedan redovisas den total kostnaden för sophämtning, VA, el och fjärrvärme för åren 2016 och 2017 uttryckt i kr/kvm inkl moms (Källa: Nils Holgersson-gruppen).