Avfall 2021

Avfall

Kostnaden för hämtningen av hushållsavfall från Nils Holgersson-fastigheten är andelsmässigt den minsta av de studerade nyttigheterna. Avfallet motsvarar i medeltal ca 7% av den totala kostnaden i årets Nils Holgersson-undersökningen.

Resultat i sammanfattning

Prisutvecklingen för avfall har legat på en relativt sett låg nivå under flera år men har de två senaste åren kommit till en ny nivå. I årets undersökning är avgiftsökningen 4,1 procent (föregående år 4,5 procent). Ökningen för KPI är knappt hälften (1,7 procent).

För typlägenheten i Nils Holgersson-fastigheten innebär det en medelkostnad för avfall på 134 kr/månad. Det är nästan dubbelt så dyrt i kommunen med det högsta priset, Övertorneå, (246 kr/mån). I rikets billigaste kommuner, Malmö och Burlöv, är priset tydligt mindre än hälften (49 kr/mån) av medelvärdet.

De iakttagelser som gjorts avseende avgiften på avfallshämning i årets undersökning är sammanfattningsvis följande:

Spridningen är stor mellan kommunerna och prismodellerna är mycket varierande. I årets studie syns det även i utfallet bland de 10 högsta och lägsta kommunerna. Flera kommuner har ändrat sin prismodell och t ex skapat incitament för kunden att välja insamling av komposterbart avfall i separata kärl. Kommuner, framför allt i glesbygd t ex Bergs kommun i Jämtlands län, har behovsanpassad tömning vilket kan ge en lägre totalkostnad.

I Nils Holgersson efterfrågas endast kostnaden för insamling av hushållsavfall. Det har blivit vanligare att även returmaterial i form av olika förpackningar, tidningar mm samlas in fastighetsnära. Att det uppstår en dubbelkostnad för insamling av detta material för fastighet­en är inte helt okontroversiellt konsumenten redan betalt för detta via en avgift på förpackningar samt att det dessutom urholkar producentansvarsprincipen.

Andelen kommuner med fasta kostnader har ökat över tiden. Mer än hälften av kommun­er­na tillämpar idag lägenhetsavgifter. I medel­tal motsvarar den avgiften en tredje­del av den totala kostnaden för hämtning av hushålls­avfall. Vid minskade volymer av hushållsavfall så innebär det att den icke påverkbara avgiften kommer att öka sin andel.

I årets och även föregående års studie har kostnaden hämtning av hushållsavfall ökat markant vilket till delar kan förklaras av införande av skatt på avfallsförbränning.

I den sorterbara tabellen nedan redovisas kostnaden för sophämtning för åren 2020 och 2021 uttryckt i kr/kvm inkl moms (Källa: Nils Holgersson-gruppen).