Totalt 2021

Totalt – Avfall, VA, el och fjärrvärme

Sammanfattningsvis så är kostnaderna för uppvärmning, el, vatten och avlopp (VA), och hämtning av hushållsavfall ökat med 2,3 procent jämfört med föregående år. Den generella prisförändringen under samma period är 1,7 procent (mätt som KPI i mars månad för respektive år).

Resultat i sammafattning

I tabellerna nedan redovisas det sammanfattande resultatet.

Kostnaden för Nils Holgersson-fastigheten har ökat jämfört med 2020. Ökningen är i medeltal 2,3 procent för landets kommuner . KPI har under samma period ökat med 1,7 procent. Samtliga priser ökar mer än den allmänna kostnadsutvecklingen, undantaget fjärrvärmen som ökat med 1,2 procent jämfört med föregående år undersökning.

För en typlägenhet i Nils Holgersson-fastigheten innebär det ett medelvärde för totalkostnaden på 2 061 kr/månad, en ökning med 47 kr/månad. Det är 25 procent dyrare i Nordanstig, kommunen med den högsta kostnaden (2 574 kr/mån lägenhet). I landets billigaste kommun, Borlänge, är kostnaden -25 procent lägre än medel, vilket betyder en kostnad på 1 552 kr/mån och lägenhet. Skillnaden mellan den dyraste och billigaste kommunen är 1022 kr/månad för en lägenhet i Nils Holgerssonhuset på ca 67 kvm.

Totalt har kostnaden ökat med 2,3 procent jämfört med föregående år. Vilket kan jämföras med föregående års minskningen med -1,9 procent för landets kommuner. Det som kan noteras är att samtliga nyttigheter ökar mer än KPI, med undantag av fjärrvärmen. Elnät minskar för andra året i rad. I årets undersökning handlar det om hela -2,9 procent. Den totala elkostnaden ökar dock med 1,9 procent, vilket framför allt beror på att elhandelspriset ökat med 10,8 procent jämfört med föregående års undersökning.

Från och med 2019 år undersökning används numera ett medelvärde för elhandelspriset för 12 månadsperioden juli-juni för rörligt pris och medel för elområde 1-4. I tidigare undersökningar användes rörligt elhandelspriset i juli månad.

Sammansättningen av de olika nyttigheterna framgår av diagrammet nedan. Dominerande är allt jämt de energirelaterade nyttigheterna i form av fjärrvärmen följt av el. Tillsammans täcker de 73 procent av den totala kostnaden för Nils Holgersson-fastigheten. Det är en minskning med 1 procentenhet jämfört med föregående undersökning vilket förklaras av att både VA och hämtning av hushållsavfall är de nyttigheter som ökar klart mest (4-5 procent).

NH21-fig3

I den sorterbara tabellen nedan redovisas den total kostnaden för sophämtning, VA, el och fjärrvärme för åren 2019 och 2020 uttryckt i kr/kvm inkl moms (Källa: Nils Holgersson-gruppen).