El 2021

El

Den totala elkostnaden för fastigheten består av tre delar elhandel, elnät och skatter. På denna sida redovisas först den totala elkostnaden och därefter elnätsavgifterna för årets Nils Holgersson-undersökning.

Det sammantagna priset för el, det vill säga inklusive elnät, elhandel och skatter, har ökat med 1,9 procent sedan 2020.

I den sorterbara tabellen nedan redovisas det totala elpriset för 2020 och 2021 uttryckt i kr/kvm inkl moms (Källa: Elnät -Energimarknadsinspektionen, bearb; Elhandelspriser rörligt avtal medel 12 månader (juli 2020-juni 2021) och medel för samtliga elområden över samma period – SCB; Elskatt – Skatteverket). Befolkning avser kommunernas befolkning vid årsskiftet 2020/2021 (Källa: SCB).

OBS! I årets undersökning saknar SCB uppgifter för månaderna februari till och med juni 2021 för elhandelspriset. Därför har denna statistik ersatts med en skattning av elhandelspriset med utgångspunkt från medelvärde av elprisområdenas månadsmedelvärden av spotpriset plus ett elhandelspåslag på 22,8 öre/kWh inklusive moms. Detta är ett medelvärde av elhandelspåslaget i SCB:s statistik vid en jämförelse med spotpriserna i föregående års undersökning.

Använd pilarna i respektive rubrik för att sortera efter alfabetiskt ordning alternativt numerisk ordning. I boxarna under tabellen kan urval på olika sätt väljas. Ovanför tabellen kan dels antal rader i tabellen väljas (se till vänster) och enskild sökning göras (se till höger). Symbolerna ovan sökboxen ger möjlighet att i tur och ordning exkludera kolumner, skriva ut tabellen, ladda hem tabellen i olika filformat alternativt kopiera tabellen.

Elhandel+Elnät+Skatter 2021 (endast elnät se tabell nederst på sidan)

Elnät

Elnätsavgifterna har minskat med i snitt 2,9 procent sedan förra året. Det beror till stor del på att två stora aktörer, Vattenfall och Elevio, gjort prissänkningar. Skillnaderna mellan olika kommuner har dock ökat och är större än någonsin.

En typlägenhet i Nils Holgersson-fastigheten får en medelkostnad för elnät på 3085 kr/lgh & år. Det är 72 procent dyrare i kommunen med det högsta priset, Berg (5318 kr/lgh & år). I landets billigaste kommun, Mölndal, är priset -47 procent lägre (1624 kr/lgh & år). Mellan de tio kommuner med högst respektive lägst elnätsavgift skiljer nästan 3 000 kronor per lägenhet och år, visar Nils Holgerssongruppens kartläggning av elnätsavgifterna. 

Över tid har elnätspriserna gått upp kraftigt. Under de senaste tio åren har elnätspriset ökat med i snitt 35 procent.  De tre stora bolagen Vattenfall, Ellevio och E.ON har monopol på elnäten i 141 av 290 kommuner, d v s i nära hälften av rikets kommuner, vilket ger dem en mycket avgörande position och deras prisjusteringar slår därför igenom stort i undersökningen.

I årets undersökning har Vattenfall och Ellevio har sänkt sina elnätsavgifter med i medeltal 9,7 respektive 9,3 procent jämfört med föregående år.  E.ON som sänkte har sänkte sina elnätsavgifterna med i medeltal 7  procent föregående år lämnade dessa oförändrade i år.

Elnätsavgiften har efter många års  höjningar börjat sjunka försiktigt för landets konsumenter. Sedan föregående år har avgifterna sänkts med i snitt 2,9 procent.  Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner. Som jämförelse har konsumentprisindex, KPI, för 2021 ökat med 1,7 procent (mätt från mars föregående år).

I den sorterbara tabellen nedan redovisas elnätsavgifterna för 2020 och 2021 uttryckt i öre/kWh inkl moms (Källa: Energimarknadsinspektionen, bearb). Befolkning avser kommunernas befolkning vid årsskiftet 2020/2021 (Källa: SCB).

Använd pilarna i respektive rubrik för att sortera efter alfabetiskt ordning alternativt numerisk ordning. I boxarna under tabellen kan urval på olika sätt väljas. Ovanför tabellen kan dels antal rader i tabellen väljas (se till vänster) och enskild sökning göras (se till höger). Symbolerna ovan sökboxen ger möjlighet att i tur och ordning exkludera kolumner, skriva ut tabellen, ladda hem tabellen i olika filformat alternativt kopiera tabellen.

Endast Elnät 2021

Tabellen är uppdaterad sedan publiceringen den 20 maj 2021 med avseende på följande kommuner:

  • Falköping där prisförändringen mellan 2020 och 2021 är 3,1% och över 5 år 16,1%. Orsak myndighetsavgiften inrapporterad 2 ggr för 2021.
  • Malung-Sälen där elnätsavgiften är oförändrad mellan 2020 och 2021, d v s 0% prisförändring. Orsak myndighetsavgiften inrapporterad 2 ggr för 2021.
  • Sandviken där prisförändringen under 5 år är korrigerad till 16,1% jämfört med tidigare 33,3%. Orsak fel värde 2016.