El 2022

Elnät

Efter en tillfällig nedgång under föregående år ökar elnätspriserna igen med i snitt 2,5 procent. Samtidigt är prisgapet fortfarande stort – drygt 3 500 kronor per lägenhet och år – mellan landets dyraste och billigaste kommun.

En typlägenhet i Nils Holgersson-fastigheten får en medelkostnad för elnät på 3 162 kr/lgh & år. Det är 63 procent dyrare i kommunen med det högsta priset, Berg (5 161 kr/lgh & år). I landets billigaste kommun, Mölndal, är priset -49 procent lägre (1624 kr/lgh & år). Mellan den kommun med högst respektive lägst elnätsavgift skiljer mer än 3 500 kronor per lägenhet och år, visar Nils Holgerssongruppens kartläggning av elnätsavgifterna. 

Över tid har elnätspriserna gått upp kraftigt. Under de senaste tio åren har elnätspriset ökat med i snitt 35 procent.  De tre stora bolagen Vattenfall, Ellevio och E.ON har monopol på elnäten i 141 av 290 kommuner, d v s i nära hälften av rikets kommuner, vilket ger dem en mycket avgörande position och deras prisjusteringar slår därför igenom stort i undersökningen.

I årets undersökning har Vattenfall oförändrade elnätsavgifter. E.ON och Ellevio har höjt  sina elnätsavgifter med i medeltal 3,4 respektive 2,2 procent jämfört med föregående år.

I snitt ökar elnätspriserna med 2,5 procent sedan förra årsskiftet. Det är en kännbar höjning även om den är lägre än konsumentprisindex, KPI, som har ökat med 6 procent under samma tidsperiod. Årskostnaden till elnätsbolaget skiljer sig stort mellan olika kommuner i landet. Den som bor i den dyraste kommunen betalar drygt 3500 kronor mer i månaden än den som bor i den billigaste kommunen. Gapet har ökat markant de senaste fem åren.
.

I den sorterbara tabellen nedan redovisas elnätsavgifterna för 2021 och 2022 uttryckt i öre/kWh inkl moms (Källa: Energimarknadsinspektionen, bearb). Befolkning avser kommunernas befolkning vid årsskiftet 2021/2022 (Källa: SCB).

Använd pilarna i respektive rubrik för att sortera efter alfabetiskt ordning alternativt numerisk ordning. I boxarna under tabellen kan urval på olika sätt väljas. Ovanför tabellen kan dels antal rader i tabellen väljas (se till vänster) och enskild sökning göras (se till höger). Symbolerna ovan sökboxen ger möjlighet att i tur och ordning exkludera kolumner, skriva ut tabellen, ladda hem tabellen i olika filformat alternativt kopiera tabellen.

Endast Elnät 2022

Figuren nedan är kopplad till ovanstående tabell och lämpar sig för ett maximalt urval av 50 kommuner (vilket motsvarar t ex Västra Götalands län). Om antalet kommuner är större så redovisas inte namnet på alla men staplarna finns representerade för samtliga kommuner. Genom att göra urval och sorteringar i tabellen ovan redovisas resultatet i figuren nedan.