El 2022

El

Den totala elkostnaden för fastigheten består av tre delar: elhandel, elnät och skatter. På denna sida redovisas först den totala elkostnaden och därefter elnätsavgifterna för årets Nils Holgersson-undersökning.

Det sammantagna priset för el, det vill säga inklusive elnät, elhandel och skatter, har ökat med hela 47 procent sedan 2021.

Det är framför allt elhandelspriset som skjutit i höjden med en ökning på över 150 procent jämfört med föregående års undersökning. På grund av de stora prisskillnaderna över landet har Nils Holgerssongruppen valt att använda sig av fyra olika medelpriser för elhandeln, ett för varje elprisområde. Historiskt brukar Nils Holgerssongruppen i första hand koncentrera sig på elnätsavgifterna, en avgift som är beroende av det nätområde fastigheten ligger inom och som är svår för kunderna att påverka.

En typlägenhet i Nils Holgersson-fastigheten får en medelkostnad för den totala elen på 9 431 kr/lgh & år. För typlägenheten i Nils Holgersson-fastigheten innebär det en medelkostnad för all el på 786 kronor i månaden (549kr/månad föregående år). Det är 20 procent dyrare i Lund, kommunen med det högsta priset (944 kr/månad). I landets billigaste kommun, Umeå, är priset -38 procent lägre (490 kr/månad) än medelvärdet. Det skiljer således 454 kr/månad mellan dyraste och billigaste kommun.

I elprisområde 1 som ligger i norr låg medelpriset från 1 juli 2021 till 30 juni 2022 på 69,3 öre medan det i elprisområde 4 låg på 144,6 öre, en skillnad på 75,4 öre/kWh exkl moms.

Elpriset är sammansatt av elnätsavgift och elhandelspris (SCB:s statistik för rörligt elavtal rullande medelvärde 12 månader juli-juni och medel för el-område 1-4) samt gällande elskatt för aktuellt år och kommun.  För årets undersökning gäller att elhandelspriset är enl SCB:s statistik (se ovan) men med den skillnaden att huvudorten i aktuell kommun har det elhandelspris som gäller för det elområde som huvudtätorten finns i till skillnad mot tidigare använda medelvärde för riket.

I figuren ovan redovisas det totala elpriset för de tio kommuner med lägsta respektive högsta elpriset i riket. En jämförelse med föregående år finns också representerad i figuren med en svagare färgskala. Det är väldigt tydligt hur elprisområdena slår igenom.
.

I den sorterbara tabellen nedan redovisas de totala elpriserna för 2021 och 2022 uttryckt i öre/kWh tillsammans med de olika priskomponenterna elnät, elhandel, elskatt och moms. Den sista kolumnen redovisar prisökningen för kommunen mellan åren. (Källa: Energimarknadsinspektionen, bearb). Elhandelspris för olika elhandelsområden (Källa: SCB). Elskatt (Källa: Skatteverket)

Använd pilarna i respektive rubrik för att sortera efter alfabetiskt ordning alternativt numerisk ordning. I boxarna under tabellen kan urval på olika sätt väljas. Ovanför tabellen kan dels antal rader i tabellen väljas (se till vänster) och enskild sökning göras (se till höger). Symbolerna ovan sökboxen ger möjlighet att i tur och ordning exkludera kolumner, skriva ut tabellen, ladda hem tabellen i olika filformat alternativt kopiera tabellen.

Figuren nedan är kopplad till ovanstående tabell och lämpar sig för ett maximalt urval av 50 kommuner (vilket motsvarar t ex Västra Götalands län). Om antalet kommuner är större så redovisas inte namnet på alla men staplarna finns representerade för samtliga kommuner. Genom att göra urval och sorteringar i tabellen ovan redovisas resultatet i figuren nedan.

Elnät

Efter en tillfällig nedgång under föregående år ökar elnätspriserna igen med i snitt 2,5 procent. Samtidigt är prisgapet fortfarande stort – drygt 3 500 kronor per lägenhet och år – mellan landets dyraste och billigaste kommun.

En typlägenhet i Nils Holgersson-fastigheten får en medelkostnad för elnät på 3 162 kr/lgh & år. Det är 63 procent dyrare i kommunen med det högsta priset, Berg (5 161 kr/lgh & år). I landets billigaste kommun, Mölndal, är priset -49 procent lägre (1624 kr/lgh & år). Mellan den kommun med högst respektive lägst elnätsavgift skiljer mer än 3 500 kronor per lägenhet och år, visar Nils Holgerssongruppens kartläggning av elnätsavgifterna. 

Över tid har elnätspriserna gått upp kraftigt. Under de senaste tio åren har elnätspriset ökat med i snitt 35 procent.  De tre stora bolagen Vattenfall, Ellevio och E.ON har monopol på elnäten i 141 av 290 kommuner, d v s i nära hälften av rikets kommuner, vilket ger dem en mycket avgörande position och deras prisjusteringar slår därför igenom stort i undersökningen.

I årets undersökning har Vattenfall oförändrade elnätsavgifter. E.ON och Ellevio har höjt  sina elnätsavgifter med i medeltal 3,4 respektive 2,2 procent jämfört med föregående år.

I snitt ökar elnätspriserna med 2,5 procent sedan förra årsskiftet. Det är en kännbar höjning även om den är lägre än konsumentprisindex, KPI, som har ökat med 6 procent under samma tidsperiod. Årskostnaden till elnätsbolaget skiljer sig stort mellan olika kommuner i landet. Den som bor i den dyraste kommunen betalar drygt 3500 kronor mer i månaden än den som bor i den billigaste kommunen. Gapet har ökat markant de senaste fem åren.
.

I den sorterbara tabellen nedan redovisas elnätsavgifterna för 2021 och 2022 uttryckt i öre/kWh inkl moms (Källa: Energimarknadsinspektionen, bearb). Befolkning avser kommunernas befolkning vid årsskiftet 2021/2022 (Källa: SCB).

Använd pilarna i respektive rubrik för att sortera efter alfabetiskt ordning alternativt numerisk ordning. I boxarna under tabellen kan urval på olika sätt väljas. Ovanför tabellen kan dels antal rader i tabellen väljas (se till vänster) och enskild sökning göras (se till höger). Symbolerna ovan sökboxen ger möjlighet att i tur och ordning exkludera kolumner, skriva ut tabellen, ladda hem tabellen i olika filformat alternativt kopiera tabellen.

Endast Elnät 2022

Figuren nedan är kopplad till ovanstående tabell och lämpar sig för ett maximalt urval av 50 kommuner (vilket motsvarar t ex Västra Götalands län). Om antalet kommuner är större så redovisas inte namnet på alla men staplarna finns representerade för samtliga kommuner. Genom att göra urval och sorteringar i tabellen ovan redovisas resultatet i figuren nedan.