VA 2022

Vatten och avlopp

Prisutvecklingen för Vatten och Avlopp (VA) jämfört med förra årets rapport är 3,8 procent mellan 2022 och 2021.

Längst ner på sidan kan du ur tabellen sortera fram resultatet för det län eller kommun som du är intresserad av.

VA-priserna upp 3,8 procent – stora skillnader mellan kommunerna

På ett år har priset för vatten och avlopp, VA, ökat med i genomsnitt nästan fyra procent i landets kommuner. Skillnaderna mellan kommunerna är stora. Dyrast är Tjörn med en årskostnad på 10 535 kronor medan Solna är billigast med 1 644 kronor per år.

Priserna skiljer sig stort mellan kommunerna. I årets undersökning höjer 34 kommuner sin taxa för vatten och avlopp med 10 procent eller mer medan 66 kommuner har oförändrad taxa. 10 kommuner sänker sin VA-taxa. Priserna för vatten och avlopp ligger under årets ökning för KPI (6,0 procent). Branschorganisationen Svenskt Vatten flaggar dock för fortsatt stora prisökningar under lång tid. Den nivån är 4 procent per år plus inflation. Det skulle egentligen inneburit en önskvärd taxehöjning från branschens sida med 10 procent i år. Den verkliga taxehöjningen blev istället 3,8 procent.

Flera svenska städer har under den senaste tiden drabbats av kraftiga skyfall som ger ytterligare en dimension till frågan om vatten- och avloppssystemen. Klimatförändringar och extrema väderhändelser gör frågan om tillgång till vatten och välfungerande avlopp angelägen. Det behövs en ordentlig diskussion om hur kostnaden för hållbara VA-system ska fördelas i framtiden.

Diagrammet ovan visar kommuner med lägst och högst VA-avgifter samt medel för undersökningen vilket var 79,5 kr/kvm år 2022 och 76,6 kr/kvm år 2021. Den lägsta VA-kostnaden finns i Solna (24,7 kr/kvm) och den högsta i Tjörns kommun (158,0 kr/kvm), vilket motsvarar en lägenhetskostnad på 1644 respektive 10 535 kr/år. Lägenhetskostnaden kan alltså vara mer än 8 890 kr lägre på årsbasis i Solna jämfört med Tjörn till följd av VA-avgifterna.

Drastiska avgiftsförändringar kan observeras för flera av kommunerna. Det gör att VA-taxan kan uppfattas som ryckig, vilket beror på en kombination av kommunernas planering och regleringen av branschen. Ur ett konsumentperspektiv är det en fördel om prisutvecklingen är mer förutsägbar.

I den sorterbara tabellen nedan redovisas VA-taxorna för 2021 och 2022 uttryckt i kr/kvm inkl moms (Källa: Svenskt Vatten). Befolkning avser kommunernas befolkning vid årsskiftet 2021/2022 (Källa: SCB).

Använd pilarna i respektive rubrik för att sortera efter alfabetiskt ordning alternativt numerisk ordning. I boxarna under tabellen kan urval på olika sätt väljas. Ovanför tabellen kan dels antal rader i tabellen väljas (se till vänster) och enskild sökning göras (se till höger). Symbolerna ovan sökboxen ger möjlighet att i tur och ordning exkludera kolumner, skriva ut tabellen, ladda hem tabellen som i olika filformat alternativt kopiera tabellen.