Totalt 2022

Totalt – Avfall, VA, el och fjärrvärme

Sammanfattningsvis så är kostnaderna för uppvärmning, el, vatten och avlopp (VA), och hämtning av hushållsavfall ökat med hela 14,0 procent jämfört med föregående år. Den generella prisförändringen under samma period är också ovanligt hög, 6,0 procent (mätt som KPI i mars månad för respektive år).

Resultat i sammanfattning

I tabellerna nedan redovisas det sammanfattande resultatet.

Kostnaden för Nils Holgersson-fastigheten har ökat jämfört med 2021. Ökningen är i medeltal 14,0 procent för landets kommuner . KPI har under samma period ökat med 6,0 procent. Det är endast det totala elpriset som ökar mer än den allmänna kostnadsutvecklingen. Övriga nyttigheter ökar med 1,5-4,3 procent jämfört med föregående år undersökning.

För en typlägenhet i Nils Holgersson-fastigheten innebär det ett medelvärde för totalkostnaden på 2 334 kr/månad, en ökning med 287 kr/månad. Det är 23 procent dyrare i Mörbylånga, kommunen med den högsta kostnaden (2 874 kr/mån lägenhet). I landets billigaste kommun, Luleå, är kostnaden -26 procent lägre än medel, vilket betyder en kostnad på 1 718 kr/mån och lägenhet. Skillnaden mellan den dyraste och billigaste kommunen är 1 156 kr/månad för en lägenhet i Nils Holgerssonhuset på ca 67 kvm.

Totalt har kostnaden ökat med hela 14 procent jämfört med föregående år. Förra året var det en ökning med 2,3 procent. Samtliga delar har ökat. Den i särklass största ökningen står det totala elpriset för som ökat med 46,9 procent. Av det totala elprisets komponenter har elhandelspriset ökat med hela 150,8 procent. Övriga komponenter är elnätsavgiften som ökat med 2,6 pro¬cent och skatten som har ökat med 1,2 procent jämfört med 2021 års undersökning. Elhandelspriserna har varierat stort mellan åren. Det har också medfört en ökad spridning geografiskt i Sverige till följd av indelningen i elområden och förändring i elproduktion, elnätsöverföring och omvärldsfaktorer.

Övriga priser och avgifter som ingår i undersökningen är VA-taxan som ökat med 3,8 procent (före-gående år 4,8 procent) och avfall som ökat med 4,3 procent (föregående år 4,1 procent). Dessa nyttigheter har haft en prisutveckling som är under den allmänna prisutvecklingen (KPI).

Inflationen är +6,0 procent (föregående år 1,7 procent), alltså en ökning med 4,3 procentenheter jämfört med 2021 (mars-värden för KPI). Den nuvarande inflationstakten ligger t o m ännu högre (10,8 procent, KPI september 2022) vilket sannolikt kommer att påverka nästa års undersökning.

Sammansättningen av de olika nyttigheterna framgår av diagrammet nedan. Där är förändringarna stora till följd av att elkostnaden ökat kraftigt. Fjärrvärmen står numera för 42 procent (tidigare 46 procent) medan 33 procent (tidigare 27 procent) avser el (där fördelningen är elnät 11 procent, elhandel 17 procent och skatt 5 procent i årets undersökning). Resterande 25 procent utgörs av kostnader för avfallshämtning (6 procent) och VA (19 procent). En låg totalkostnad är oftast förknippad med en låg fjärrvärmekostnad, då det fortfarande är den dominerande kostnaden. I och med att elhandelspriset ökat kraftigt, och särskilt i elområde 3 och 4, så finns det kommuner i undersökningen som faktiskt har högre el- än fjärrvärmekostnader.

I den sorterbara tabellen nedan redovisas den total kostnaden för sophämtning, VA, el och fjärrvärme för åren 2021 och 2022 uttryckt i kr/kvm inkl moms (Källa: Nils Holgersson-gruppen). Befolkning avser kommunernas befolkning vid årsskiftet 2021/2022 och kommunala skattesatser avser år 2022(Källa: SCB).