Totalt 2015

Totalt – Avfall, VA, el och fjärrvärme 2015

Sammafattningsvis så är kostnaderna för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning i stort sett oförändrade (-0,1 procent) jämfört med föregående år. Den generella prisförändringen under samma period har också i i det närmaste varit oförändrad, +0,2 procent.

Resultat i sammafattning

I tabell nedan redovisas det sammanfattande resultatet.

SamTOT15

Årets undersökning visar på fjärrvärme, elnät, VA och sophämtning sammantaget i stort sett utvecklats som inflationen, d v s varit oförändad. Det är framför allt VA och elnät som som har en högre ökningstakt på 3,5 procent respektive 2,8 procent jämfört med 2014 års nivå. Det som gör att priserna trots allt är oförändrade beror på en måttfull ökning av fjärrvärmepriser och sophämtningsavgift samt, fem för allt, prisfall för elhandelspriserna. Under i stort sett alla de 20 år som Nils Holgerssonstudien genomförts, har priserna för studerade avgifter och taxor sammantaget stigit mer än konsumentprisindex.  I figuren nedan redovisas utvecklingen sedan 1996.

TOTdia96-15

Sammansättningen av de olika nyttigheterna framgår av diagramet nedan. Dominerande är allt jämt de energirelaterade nyttigheterna iform av fjärrvärmen följt av el. Tillsammans täcker de 74 procent av den totala kostnaden för Nils Holgersson-fastigheten.

TOT2015pajsam

I den sorterbara tabellen nedan redovisas den total kostnaden för sophämtning, VA, el och fjärrvärme för åren 2014 och 2015 uttryckt i kr/kvm inkl moms (Källa: Nils Holgersson-gruppen).