El 2015

El 2015

Den totala elkostnaden för fastigheten består av tre delar elhandel, elnät och skatter. Redovisningen av el i årets Nils Holgersson-undersökning här på hemsidan fokuserar endast på elnätsavgifterna. I den samlade rapporten, som kommer senare under året, finns en beskrivning av den totala elkostnaden.

Elnätskostnaden är 38 procent

De olika delarna av elpriset representerade i förra årets undersökningungefärligen en tredjedel vardera för medelvärdet i riket. Den kraftiga sänkningen av elhandelspris men även höjningar i elnätsavgift gör att det i årets undersökning ser lite annorlunda ut. Elhandelsprriset motsvarar 24 procent och elnät respektive skatter motsvarar 38 procent vadera för en lägenhet i Nils Holgersson-huset.

Utvecklingen av elnätsavgiften

El2015sam

Elnätsavgifterna fortsätter att öka, trots statlig prisreglering. Årets Nils Holgersson-undersökning visar att avgifterna i snitt ökar med 2,8 procent i år. Elnätsavgifterna höjs betydligt mer än konsumentprisindex som för närvarande i stort sett är oförändrade(mätt som förändring i KPI mellan mars-värden för 2014 och 2015).

I den sorterbara tabellen nedan redovisas elnätsagifterna för åren 2014 och 2015 uttryckt i öre/kWh inkl moms (Källa: Energimarknadsinspektionen / NH bearb.).