Fjärrvärme 2018

Fjärrvärme

I Nils Holgersson-undersökningen motsvara fjärrvärmepriset i medeltal nästan hälften av den totala kostnaden.

Resultat i sammanfattning

NH18FjvSam

För en typlägenhet i Nils Holgersson-fastigheten innebär det en medelkostnad för fjärrvärmen på 912 kr/månad. Det är 24 procent dyrare i kommunen med det högsta priset, Munkedal (1 131 kr/mån). I landets billigaste kommun, Luleå, är priset hela 37 procent lägre (571 kr/mån). Det är nästan 100 procent dyrare i Munkedal jämfört med Luleå.

Sedan 2015 års undersökning har en mer detaljerad definition av Nils Holgersson husets värmebehov på 193 000 kWh använts.  Detta gäller uppgifter från och med år 2014 i den undersökningen. Den mer detaljerade definitionen består av att värme- och flödesbehov har en månadsfördelning samt att även effektbehovet är tydligt definierat. Definitionen återfinns i bilaga 4 i årets rapport.

Det bör noteras att fjärrvärmepriserna från olika leverantörer kan innefatta olika leveransåtaganden. Några fjärrvärmeleverantörer äger och sköter driften av fjärrvärmecentralerna i huset och vissa inkluderar även olika serviceåtaganden. På orter där fjärrvärmeleverantören äger fjärrvärmecentralen har ett avdrag på fjärrvärmepriset gjorts med 25 kr/MWh exkl moms.

Likaså varierar uttaget av anslutningsavgift och anslutningslån historiskt samt sättet att återbetala lånen både inom ett företag och mellan företagen. Just anslutningsavgiften har visat sig kunna vara föremål för förhandling inför en anslutning beroende på gällande marknadssituation. Anslutningsavgiftens inverkan på priset för olika leverantörer bör studeras vidare. Det gör att en helt rättvisande jämförelse mellan olika fjärrvärmeföretag är en mycket svår uppgift. Genom det kompletta underlag som finns i undersökningen finns dock ett mycket bra källmaterial för att lokalt föra en diskussion om prissättningen av värme. I vår studie använder vi den prisstatistik som Energiföretagen Sverige samlat in och som bygger på officiella priser som inrapporterats av fjärrvärmeföretagen själva. Prisstatistiken har sedan kompletterats med ytterligare kommuner som inte rapporterar in till Energiföretagen Sverige.

De iakttagelser som gjorts avseende fjärrvärmepriset i årets undersökning är sammanfattningsvis följande:

Prisutvecklingen för fjärrvärmen har mattats av ytterligare jämfört med tidigare år och ligger nu på en nivå under 1 procent jämfört med tidigare kring 1 - 2 procent per år (2013 - 2015). Prisutvecklingen har, under perioden 2000 – 2012 legat på i medeltal 3,5 procent. Fjärrvärmepriset har i medeltal ökat med ca 63 procent i de svenska kommunerna sedan 1996. KPI har under samma period ökat med knappt 27 procent.

Som undersökningen konstaterat sedan några år tillbaka är det många fjärrvärmeföretag som har eller håller på att utforma nya prismodeller. Förhoppningen är att det ska leda till mer begripliga prismodeller även ur ett konsumentperspektiv. Av de förändringar som har genomförts visar det snarare på en ännu bredare flora av priskonstruktioner som också kräver en djupare kunskap av konsumenten.

I den sorterbara tabellen nedan redovisas kostnaden för fjärrvärme för åren 2017 och 2018 uttryckt i kr/kvm inkl moms (Källa: Energiföretagen Sverige samt kompletteringar av kommuner som ej rapporterat till Energiföretagen Sverige).