Totalt 2018

Totalt – Avfall, VA, el och fjärrvärme

Sammanfattningsvis så är kostnaderna för uppvärmning, el, vatten och avlopp (VA), och hämtning av hushållsavfall ökat med 6,1 procent jämfört med föregående år. Den generella prisförändringen under samma period är 1,9 procent (mätt som KPI i mars månad för respektive år).

Resultat i sammafattning

I tabell nedan redovisas det sammanfattande resultatet.

NH18Totalsam-spec

Årets undersökning visar på att den total kostnaden för fjärrvärme, el (el handel + elnät), VA och sophämtning sammantaget ökat med 6,1 procent.  Förra årets ökning var måttliga 0,8 procent. Det är framföra allt den totala elkostnaden som ökat kraftigt (20,5 %). Det beror på att elhandelspriset ökat (51,4 %) samtidigt som elnätsavgifterna (5,1 %) fortsätter att öka kraftigt jämfört med 2017 års undersökning. Elnätsavgifterna ökade kraftigt även i förra årets undersökning (7,4 %). Elhandelspriserna kan variera stort mellan åren. Det pris som används är det rörliga elhandelspriset i juli månad i prisområde 3. Dessutom ökade elskatten kraftigt med hela 12,7 %. Övriga priser och avgifter har ökat relativt måttfullt; VA-taxan (2,6 %), avfall (1,4 %) och fjärrvärme (0,5 %). Med undantag av elen så är de andra nyttigheterna i paritet eller under den allmänna prisökningen (KPI). Inflationen är 1,9 procent och avsevärt lägre än den totala ökningen för de studerade nyttigheterna (mars-värden för KPI). I förra årets undersökning var inflationen +1,3 procent.

NH96-18index

Sammansättningen av de olika nyttigheterna framgår av diagrammet nedan. Dominerande är allt jämt de energirelaterade nyttigheterna i form av fjärrvärmen följt av el. Tillsammans täcker de 75 procent av den totala kostnaden för Nils Holgersson-fastigheten.

NH18Total-paj

I den sorterbara tabellen nedan redovisas den total kostnaden för sophämtning, VA, el och fjärrvärme för åren 2017 och 2018 uttryckt i kr/kvm inkl moms (Källa: Nils Holgersson-gruppen).