Fjärrvärme 2019

Fjärrvärme

I Nils Holgersson-undersökningen motsvara fjärrvärmepriset i medeltal nästan hälften av den totala kostnaden.

Resultat i sammanfattning

Fjv_sam-NH2019

För en typlägenhet i Nils Holgersson-fastigheten innebär det en medelkostnad för fjärrvärmen på 924 kr/månad. Det är 22 procent dyrare i kommunen med det högsta priset, Munkedal (1 131 kr/mån). I landets billigaste kommun, Luleå, är priset hela 37 procent lägre (579 kr/mån). Det är 95 procent dyrare i Munkedal jämfört med Luleå.

NH19Fjv

I diagrammet ovan redovisas kommuner med lägst och högst fjärrvärmekostnad samt medel för undersökningen vilket var 166,3 kr/kvm år 2019 jämfört med 164,2 kr/kvm för år 2018, dvs. en ökning av priset med 1,3 procent, vilket är samma ökningstakt i relation till föregående års undersökning. Ökningstakten är fortsatt lägre än den för KPI (1,9 procent).

Den lägsta fjärrvärmekostnaden finns i Luleå (104,1 kr/kvm) medan den högsta återfinns i Munkedals kommun (203,5 kr/kvm).

Sedan 2015 års undersökning har en mer detaljerad definition av Nils Holgersson husets värmebehov på 193 000 kWh använts.  Detta gäller uppgifter från och med år 2014 i den undersökningen. Den mer detaljerade definitionen består av att värme- och flödesbehov har en månadsfördelning samt att även effektbehovet är tydligt definierat. Definitionen återfinns i bilaga 4 i årets rapport.

Det bör noteras att fjärrvärmepriserna från olika leverantörer kan innefatta olika leveransåtaganden. Några fjärrvärmeleverantörer äger och sköter driften av fjärrvärmecentralerna i huset och vissa inkluderar även olika serviceåtaganden. På orter där fjärrvärmeleverantören äger fjärrvärmecentralen har ett avdrag på fjärrvärmepriset gjorts med 25 kr/MWh exkl moms.

Likaså varierar uttaget av anslutningsavgift och anslutningslån historiskt samt sättet att återbetala lånen både inom ett företag och mellan företagen. Just anslutningsavgiften har visat sig kunna vara föremål för förhandling inför en anslutning beroende på gällande marknadssituation. Anslutningsavgiftens inverkan på priset för olika leverantörer bör studeras vidare. Det gör att en helt rättvisande jämförelse mellan olika fjärrvärmeföretag är en mycket svår uppgift. Genom det kompletta underlag som finns i undersökningen finns dock ett mycket bra källmaterial för att lokalt föra en diskussion om prissättningen av värme. I vår studie använder vi den prisstatistik som Energiföretagen Sverige samlat in och som bygger på officiella priser som inrapporterats av fjärrvärmeföretagen själva. Prisstatistiken har sedan kompletterats med ytterligare kommuner som inte rapporterar in till Energiföretagen Sverige.

De iakttagelser som gjorts avseende fjärrvärmepriset i årets undersökning är sammanfattningsvis följande:

Prisutvecklingen för fjärrvärmen har varit på en måttlig nivå under de senaste fyra åren då man varit i paritet eller under KPI. Det innebär en nivå kring eller under 1 procent. Det kan jämföras med tidigare nivåer kring 1 - 2 procent per år (2013 - 2015). Prisutvecklingen under perioden 2000 – 2012 låg i medeltal på 3,5 procent. Sett över hela den studerade tidsperioden från och med 1996 har fjärrvärmepriset i medeltal ökat med ca 65 procent i de svenska kommunerna. KPI har under samma period ökat med ca 29 procent.

Som undersökningen konstaterat sedan några år tillbaka är det många fjärrvärmeföretag som har eller håller på att utforma nya prismodeller. Förhoppningen är att det ska leda till mer begripliga prismodeller även ur ett konsumentperspektiv. Av de förändringar som har genomförts visar det snarare på en ännu bredare flora av priskonstruktioner som också kräver en djupare kunskap av konsumenten.

I den sorterbara tabellen nedan redovisas kostnaden för fjärrvärme för åren 2018 och 2019 uttryckt i kr/kvm inkl moms (Källa: Energiföretagen Sverige samt kompletteringar av kommuner som ej rapporterat till Energiföretagen Sverige).