Fjärrvärme 2020

Fjärrvärme

Priset för fjärrvärme har ökat med 1,8 procent mellan 2019 och 2020. Prisökningen var lägre under fjolåret (1,4 procent i förra undersökningen) men är betydligt högre än KPI (0,6 procent) för tidsperioden.

Resultat i sammanfattning

NH20FVSam

För en typlägenhet i Nils Holgersson-fastigheten innebär det en medelkostnad för fjärrvärme på 941 kr/ månad. Det är 27 procent dyrare i kommunen med det högsta priset, Mark (1 193 kr/mån). I landets billigaste kommun, Luleå, är priset hela 37 procent lägre (595 kr/mån). Det är alltså nästan dubbelt så dyrt i Mark jämfört med Luleå.

NH20Fjv

I diagrammet nedan redovisas kommuner med lägst och högst fjärrvärmekostnad samt medel för undersökningen vilket var 169,4 kr/kvm år 2020 jämfört med 166,5 kr/kvm för år 2019, det vill säga en ökning av priset med 1,8 procent. Detta är en ökning i relation till föregående års undersökning (1,3%). Det är också en högre ökningstakten jämfört med den allmänna inflationen mätt som KPI (0,6 procent) mellan mars 2019 – mars 2020.

Sedan 2015 års undersökning har en mer detaljerad definition av Nils Holgersson husets värmebehov på 193 000 kWh använts.  Detta gäller uppgifter från och med år 2014 i den undersökningen. Den mer detaljerade definitionen består av att värme- och flödesbehov har en månadsfördelning samt att även effektbehovet är tydligt definierat. Definitionen återfinns i bilaga 4 i årets rapport.

Det bör noteras att fjärrvärmepriserna från olika leverantörer kan innefatta olika leveransåtaganden. Några fjärrvärmeleverantörer äger och sköter driften av fjärrvärmecentralerna i huset och vissa inkluderar även olika serviceåtaganden. På orter där fjärrvärmeleverantören äger fjärrvärmecentralen har ett avdrag på fjärrvärmepriset gjorts med 25 kr/MWh exkl moms.

Likaså varierar uttaget av anslutningsavgift och anslutningslån historiskt samt sättet att återbetala lånen både inom ett företag och mellan företagen. Just anslutningsavgiften har visat sig kunna vara föremål för förhandling inför en anslutning beroende på gällande marknadssituation. Anslutningsavgiftens inverkan på priset för olika leverantörer bör studeras vidare. Det gör att en helt rättvisande jämförelse mellan olika fjärrvärmeföretag är en mycket svår uppgift. Genom det kompletta underlag som finns i undersökningen finns dock ett mycket bra källmaterial för att lokalt föra en diskussion om prissättningen av värme. I vår studie använder vi den prisstatistik som Energiföretagen Sverige samlat in och som bygger på officiella priser som inrapporterats av fjärrvärmeföretagen själva. Prisstatistiken har sedan kompletterats med ytterligare kommuner som inte rapporterar in till Energiföretagen Sverige.

De iakttagelser som gjorts avseende fjärrvärmepriset i årets undersökning är sammanfattningsvis följande:

Prisutvecklingen för fjärrvärmen har varit på en måttlig nivå under de senaste fyra åren då den legat i linje med eller understigit KPI. Det innebär en nivå kring eller under 1 procent. Det kan jämföras med tidigare nivåer kring 1–2 procent per år (2013– 2015). Prisutvecklingen under perioden 2000–2012 låg i genomsnitt på 3,5 procent. Sett över hela den studerade tidsperioden från och med 1996 har fjärrvärmepriset i genomsnitt ökat med cirka 68 procent i de svenska kommunerna. KPI har under samma period ökat med ca 30 procent. Noterbart är att det numera finns en tendens till ökande priser igen, mot bakgrund av årets undersökning.

Som undersökningen konstaterat sedan flera år tillbaka är det många fjärrvärmeföretag som har eller håller på att utforma nya prismodeller. Förhoppningen är att det ska leda till mer begripliga prismodeller även ur ett konsumentperspektiv. De förändringar som har genomförts visar snarare på en ännu bredare flora av priskonstruktioner vilket också kräver en djupare kunskap hos konsumenten. Detta är anmärkningsvärt!

I den sorterbara tabellen nedan redovisas kostnaden för fjärrvärme för åren 2019 och 2020 uttryckt i kr/kvm inkl moms (Källa: Energiföretagen Sverige samt kompletteringar av kommuner som ej rapporterat till Energiföretagen Sverige).