Avfall 2023

Avfall

Kostnaden för hämtningen av hushållsavfall från Nils Holgersson-fastigheten är andelsmässigt den minsta av de studerade nyttigheterna. Avfallet motsvarar i medeltal ca 6% av den totala kostnaden i årets Nils Holgersson-undersökningen.

Resultat i sammanfattning

Prisutvecklingen för avfall har legat på en relativt sett låg nivå under flera år. I årets undersökning är avgiftshöjningen 7,6 procent vilket är högre jämfört med föregående år med en ökning på 4,3 procent. Det är lägre än inflationen som i årets undersökning hamnade på 10,6 procent (KPI).

För typlägenheten i Nils Holgersson-fastigheten innebär det en medelkostnad för avfall på 150 kr/månad. Det är mer än dubbelt så dyrt i kommunen med det högsta priset, Älvdalen (277 kr/månad). I kommuner rikets lägsta kostnader, Malmö och Burlöv, är priset betydligt mindre än hälften (51 kr/månad) av medelvärdet.

.

Diagrammet ovan visar kommuner med lägst och högst avfallskostnader samt medel för under-sökningen, vilket var 26,9 kr/kvm år 2023 och 25,0 kr/kvm år 2022. Årets undersökning visar på en ökning med 7,6 procent jämfört med föregående år. I förra årets undersökning var ökningen lägre, 4,3 procent. Alla uppgifter är inklusive moms.

Den lägsta kostnaden för avfall finns även i år i Malmö/ Burlöv med 9,3 kr/kvm. Älvdalen har den högsta avfallskostnaden, 49,9 kr/kvm. För en lägenhet innebär detta en variation mellan 51 och 277 kr/månad. Skillnaden är 226 kronor i månaden för en lägenhetsinnehavare. De kommuner som har höga avfallsavgifter är oftast mindre kommuner och finns i hög grad i glesbygd.

De iakttagelser som gjorts avseende avgiften på avfallshämning i årets undersökning är sammanfattningsvis följande:

Spridningen är stor mellan kommunerna och prismodellerna är mycket varierande. I årets studie syns det även i utfallet bland de 10 högsta och lägsta kommunerna.

I Nils Holgersson efterfrågas endast kostnaden för insamling av hushållsavfall. Det har blivit vanligare att även returmaterial i form av olika förpackningar, tidningar mm samlas in fastighetsnära. Att det uppstår en dubbelkostnad för insamling av detta material för fastighet­en är inte helt okontroversiellt konsumenten redan betalt för detta via en avgift på förpackningar samt att det dessutom urholkar producentansvarsprincipen.

Andelen kommuner med fasta kostnader har ökat över tiden. Mer än hälften av kommun­er­na tillämpar idag lägenhetsavgifter. I medel­tal motsvarar den avgiften en tredje­del av den totala kostnaden för hämtning av hushålls­avfall. Vid minskade volymer av hushållsavfall så innebär det att den icke påverkbara avgiften kommer att öka sin andel.

I den sorterbara tabellen nedan redovisas kostnaden för sophämtning för åren 2022 och 2023 uttryckt i kr/kvm inkl moms (Källa: Nils Holgersson-gruppen). Befolkning avser kommunernas befolkning vid årsskiftet 2022/2023 (Källa: SCB).

Använd pilarna i respektive rubrik för att sortera efter alfabetiskt ordning alternativt numerisk ordning. I boxarna under tabellen kan urval på olika sätt väljas. Ovanför tabellen kan dels antal rader i tabellen väljas (se till vänster) och enskild sökning göras (se till höger). Symbolerna ovan sökboxen ger möjlighet att i tur och ordning exkludera kolumner, skriva ut tabellen, ladda hem tabellen som i olika filformat alternativt kopiera tabellen.