Fjärrvärme 2023

Fjärrvärme

Priset för fjärrvärme har ökat med hela 7,8 procent mellan 2022 och 2023. Prisökningen är avsevärt högre än under fjolåret (1,5 procent i förra undersökningen). Fjärrvärmepriserna når därmed nya rekordnivåer. Den högsta höjningen sedan 1996.

Resultat i sammanfattning

För en typlägenhet i Nils Holgersson-fastigheten innebär det en medelkostnad för fjärrvärme på 1 041 kr/ månad. Det är 26 procent dyrare i kommunen med det högsta priset, Nordanstig (1 309 kr/månad). I landets billigaste kommun, Luleå, är priset hela 35 procent lägre (678 kr/månad). Det är nästa dubbelt så dyrt i Storfors jämfört med Luleå (+93 procent).

NH23Fjv-prisfnh-v2

I diagrammet ovan redovisas kommuner med lägst och högst fjärrvärmekostnad samt medel för undersökningen vilket var 187,5 kr/kvm år 2023 jämfört med 173,9 kr/kvm för år 2022, det vill säga en ökning av priset med 7,8 procent. Detta är en betydande ökning i relation till föregående års undersökning (1,5%). Det är dock en lägre ökningstakten jämfört med den allmänna inflationen mätt som KPI (10,6 procent) mellan mars 2022 – mars 2023.

I diagrammet ovan redovisas en historisk redovisning av fjärrvärmepriset, uttryckt som kr/MWh inkl moms, i rikets kommuner i Nils Holgersson-undersökning sedan 1996. Årets undersökning visar på både rekordnivåer och rekordökningar. Årets prisökning är hela 7,8 procent som medel för landets kommuner.

NH23Fjv-pris_v2

I diagrammet ovan redovisas fjärrvärmepriset uttryckt i kr/MWh inkl moms.  Medel för undersökningen vilket var 971 kr/MWh år 2023 jämfört med 901 kr/MWh inkl moms för år 2022, det vill säga en ökning av priset med 7,8 procent.

Dyrast är fjärrvärmen i Nordanstig där priset nu sprängt 1 200 kr/MWh-gränsen. Av fjärrvärmebolagen med högst priser sticker Solör Bioenergi ut, som äger sju av de tio fjärrvärmenät med högst fjärrvärmepriser i landet.

Hela 10 fjärrvärmebolag höjer priserna med 20 procent eller mer. Ytterligare 73 fjärrvärmebolag höjer priset med 10 till 20 procent. Höjningarna är de högsta sedan 1996 då Nils Holgerssongruppen började med sina granskningar av fjärrvärmepriserna.

Sedan 2015 års undersökning har en mer detaljerad definition av Nils Holgersson husets värmebehov på 193 000 kWh använts.  Detta gäller uppgifter från och med år 2014 i den undersökningen. Den mer detaljerade definitionen består av att värme- och flödesbehov har en månadsfördelning samt att även effektbehovet är tydligt definierat. Definitionen återfinns i bilaga 4 som biläggs i Nils Holgersson rapporterna.

Det bör noteras att fjärrvärmepriserna från olika leverantörer kan innefatta olika leveransåtaganden. Några fjärrvärmeleverantörer äger och sköter driften av fjärrvärmecentralerna i huset och vissa inkluderar även olika serviceåtaganden. På orter där fjärrvärmeleverantören äger fjärrvärmecentralen har ett avdrag på fjärrvärmepriset gjorts med 25 kr/MWh exkl moms.

Likaså varierar uttaget av anslutningsavgift och anslutningslån historiskt samt sättet att återbetala lånen både inom ett företag och mellan företagen. Just anslutningsavgiften har visat sig kunna vara föremål för förhandling inför en anslutning beroende på gällande marknadssituation. Anslutningsavgiftens inverkan på priset för olika leverantörer bör studeras vidare. Det gör att en helt rättvisande jämförelse mellan olika fjärrvärmeföretag är en mycket svår uppgift. Genom det kompletta underlag som finns i undersökningen finns dock ett mycket bra källmaterial för att lokalt föra en diskussion om prissättningen av värme. I vår studie använder vi den prisstatistik som Energiföretagen Sverige samlat in och som bygger på officiella priser som inrapporterats av fjärrvärmeföretagen själva. Prisstatistiken har sedan kompletterats med ytterligare kommuner som inte rapporterar in till Energiföretagen Sverige.

Korrigering har gjorts 2023-09-18 för följande kommuner (fjärrvärmeföretag):
# Ekerö (Solör Bioenergi Fjärrvärme AB) värde för 2022 har lagts till 968 kr/MWh inkl moms
# Falkenberg (Falkenberg Energi AB) värde för 2022 är korrigerat från 771 till 819 kr/MWh inkl moms
# Jokkmokk (Jokkmokk Värmeverk AB) värde för 2023 är korrigerat från 1120 till 1017 kr/MWh inkl moms
# Simrishamn (Österlens Kraft AB) värde för 2023 är korrigerat från 1054 till 965 kr/MWh inkl moms
# Storfors (Filipstad Värme AB) värde för 2023 är korrigerat från 1232 till 1072 kr/MWh inkl moms

Korrigering har gjorts 2023-09-18 för följande kommuner (fjärrvärmeföretag):
# Falköping (Solör Bioenergi Fjärrvärme AB) värde för 2022 är korrigerat från 872 till 899 kr/MWh inkl moms

 

I den sorterbara tabellen nedan redovisas kostnaden för fjärrvärme för åren 2022 och 2023 uttryckt i kr/kvm inkl moms (Källa: Energiföretagen Sverige samt kompletteringar av kommuner som ej rapporterat till Energiföretagen Sverige). Befolkning avser kommunernas befolkning vid årsskiftet 2022/2023 (Källa: SCB).

I den sorterbara tabellen nedan redovisas kostnaden för fjärrvärme för åren 2022 och 2023 uttryckt i kr/MWh inkl moms (Källa: Energiföretagen Sverige samt kompletteringar av kommuner som ej rapporterat till Energiföretagen Sverige). Befolkning avser kommunernas befolkning vid årsskiftet 2022/2023 (Källa: SCB).