VA 2023

Vatten och avlopp

Prisutvecklingen för Vatten och Avlopp (VA) jämfört med förra årets rapport är 7,9 procent mellan 2023 och 2022.

VA-priserna upp 7,9 procent jämfört med föregående års uppgång med 3,9 procent och fortsatt stora skillnader mellan kommunerna

För typlägenheten i Nils Holgersson-fastigheten innebär det en medelkostnad för VA på 476 kronor i månaden. Det är 93 procent dyrare i kommunen med det högsta priset, Tjörn (922 kr/månad). I landets billigaste kommun, Solna, är priset -67 procent lägre (158 kr/månad).

Priserna skiljer sig stort mellan kommunerna. I årets undersökning är det hela 103 kommuner som höjer sin VA-avgift med 10 procent eller mer för typfastigheten. I föregående års undersökning var det 34 kommuner som höjde sin taxa för vatten och avlopp med 10 procent eller mer. Priserna för vatten och avlopp ligger under årets ökning för KPI (10,6 procent). Branschorganisationen Svenskt Vatten flaggar för fortsatt stora prisökningar under lång tid. Den nivån är 4 procent per år plus inflation. Det skulle innebära en önskvärd taxehöjning från branschens sida med närmare 15 procent i år. Den verkliga taxehöjningen blev istället knappt 8 procent.

Flera svenska städer har under den senaste tiden drabbats av kraftiga skyfall som ger ytterligare en dimension till frågan om vatten- och avloppssystemen. Klimatförändringar och extrema väderhändelser gör frågan om tillgång till vatten och välfungerande avlopp angelägen. Det behövs en ordentlig diskussion om hur kostnaden för hållbara VA-system ska fördelas i framtiden.

Diagrammet ovan visar kommuner med lägst och högst VA-avgifter samt medel för undersökningen vilket är 85,8 kr/kvm år 2023 och 79,5 kr/kvm år 2022. Medelvärdet har stigit med 7,9 procent mellan åren 2022 och 2023, vilket är en något lägre ökningstakt jämfört med föregående års undersökning 2022 då ökningen var 3,8 procent. I bilaga 1 till 3 finns samtliga uppgifter redovisade för 2022 och 2023. Den lägsta VA-kostnaden finns i Solna (28,4 kr/kvm) och den högsta i Tjörn (165,9 kr/kvm), vilket motsvarar en lägenhetskostnad på 158 respektive 922 kronor i månaden. Lägenhetskostnaden kan alltså vara 764 kr/månad lägre i Solna jämfört med Tjörn till följd av VA-avgifter.

Drastiska avgiftsförändringar kan observeras för flera av kommunerna. Det gör att VA-taxan kan uppfattas som ryckig, vilket beror på en kombination av kommunernas planering och regleringen av branschen. Ur ett konsumentperspektiv är det en fördel om prisutvecklingen är mer förutsägbar.

I den sorterbara tabellen nedan redovisas VA-taxorna för 2022 och 2023 uttryckt i kr/kvm inkl moms (Källa: Svenskt Vatten). Befolkning avser kommunernas befolkning vid årsskiftet 2022/2023 (Källa: SCB).

Använd pilarna i respektive rubrik för att sortera efter alfabetiskt ordning alternativt numerisk ordning. I boxarna under tabellen kan urval på olika sätt väljas. Ovanför tabellen kan dels antal rader i tabellen väljas (se till vänster) och enskild sökning göras (se till höger). Symbolerna ovan sökboxen ger möjlighet att i tur och ordning exkludera kolumner, skriva ut tabellen, ladda hem tabellen som i olika filformat alternativt kopiera tabellen.