Totalt 2023

Totalt – Avfall, VA, el och fjärrvärme

Sammanfattningsvis så är kostnaderna för uppvärmning, el, vatten och avlopp (VA), och hämtning av hushållsavfall ökat med hela 11,1 procent jämfört med föregående år. Den generella prisförändringen under samma period är också ovanligt hög, 10,6 procent (mätt som KPI i mars månad för respektive år).

Resultat i sammanfattning

I tabellerna nedan redovisas det sammanfattande resultatet.

Kostnaden för Nils Holgersson-fastigheten har ökat jämfört med 2022. Ökningen är i medeltal 11,1 procent för landets kommuner . KPI har under samma period ökat med 10,6 procent. Det är även så i år att det endast är det totala elpriset som ökar mer än den allmänna kostnadsutvecklingen. Övriga nyttigheter ökar kraftigt med mellan 7,6 och 7,9 procent jämfört med föregående år undersökning.

Luleå är den kommun som har den lägsta totala kostnaden (345 kr/kvm och år inkl. moms) medan Nordanstigs kommun har den högsta (581 kr/kvm och år inkl. moms). För en lägenhet motsvarar kostnaden 1 917 kr/månad (23 002 kr/år) i Luleå och 3226 kr/ månad (38 711 kr/år) i Nordanstig. Skillnaden i kostnad mellan en lägenhet i Luleå och Nordanstig är hela 1 309 kr/månad. Skillnaden mellan kommunen med lägsta och högsta totala kostnaden har ökat med drygt 13 procent sedan föregående års undersökning.

Totalt har kostnaden ökat med hela 11,1 procent jämfört med föregående år. Förra året var det en ökning med 14,0 procent. Samtliga delar har ökat. Precis som föregående år står det totala elpriset för den i särklass största ökningen med 17,7 procent. Av det totala elprisets komponenter har elhandelspriset ökat med hela 25,4 procent, medan elnät och elskatt ökat med drygt 9 procent.

Övriga nyttigheter har ökat med med knappt 8 procent. Det är genomgående kraftiga väldigt kraftiga kostnadsökningar. Dessa nyttigheter har haft en prisutveckling som är under den allmänna prisutvecklingen (KPI).

Inflationen är 10,6 procent (föregående år 6,0 procent), alltså en ökning med 4,6 procentenheter jämfört med 2022 (mars-värden för KPI). Den nuvarande inflationstakten ligger lägre (6,5 procent, KPI september 2023).

I figuren nedan redovisas hur de olika kostnaderna fördelar sig för Nils Holgersson-huset i en medelkommun. Där är förändringarna stora till följd av att elkostnaden ökat kraftigt. Fjärrvärmen står numera för 40 procent (tidigare 42 (2022) och 46 (2021) procent) medan 36 procent (tidigare 33 (2022) och 27 (2021) procent) avser el (där fördelningen är elnät 11 procent, elhandel 20 procent och skatt 5 procent i årets undersökning). Resterande 24 procent utgörs av kostnader för avfallshämtning (6 procent) och VA (18 procent), vilket i stort sett är oförändrat jämfört med 2022.

NH23Fig3

I den sorterbara tabellen nedan redovisas den total kostnaden för sophämtning, VA, el och fjärrvärme för åren 2022 och 2023 uttryckt i kr/kvm inkl moms (Källa: Nils Holgersson-gruppen). Befolkning avser kommunernas befolkning vid årsskiftet 2022/2023 och kommunala skattesatser avser år 2023 (Källa: SCB).

Använd pilarna i respektive rubrik för att sortera efter alfabetiskt ordning alternativt numerisk ordning. I boxarna under tabellen kan urval på olika sätt väljas. Ovanför tabellen kan dels antal rader i tabellen väljas (se till vänster) och enskild sökning göras (se till höger). Symbolerna ovan sökboxen ger möjlighet att i tur och ordning exkludera kolumner, skriva ut tabellen, ladda hem tabellen som i olika filformat alternativt kopiera tabellen.