Avfall 2016

Avfall 2016

Kostnaden för hämtningen av hushållsavfall från Nils Holgersson-fastigheten är andelsmässigt den minsta av de studerade nyttigheterna. Avfallet motsvarar i medeltal ca 6% av den totala kostnaden i årets Nils Holgersson-undersökningen.

Resultat i sammanfattning

Spridningen är stor mellan kommunerna och prismodellerna är mycket varierande. I årets studie syns det även i utfallet bland de 10 högsta och lägsta kommunerna. Flera kommuner har ändrat sin prismodell och samtidigt t ex skapat incitament för kunden att välja insamling av komposterbart avfall i separata kärl. Vissa kommuner, framför allt i glesbygd, har berhovsanpassad tömning vilket kan ge lägre totalkostnad.

I Nils Holgersson efterfrågas endast kostnaden för insamling av hushållsavfall. Det har blivit vanligare att även returmaterial i form av olika förpackningar, tidningar mm samlas in fastighetsnära. Att det uppstår en dubbelkostnad för insamling av detta material för fastighet­en är inte helt okontroversiellt konsumenten redan betalt för detta via en avgift på förpackningar samt att det dessutom urholkar producentansvarsprincipen.

Andelen kommuner med fasta kostnader har ökat över tiden. Mer än hälften av kommun­er­na tillämpar idag lägenhetsavgifter. I medel­tal motsvarar den avgiften en tredje­del av den totala kostnaden för hämtning av hushålls­avfall. Vid minskade volymer av hushållsavfall så innebär det att den icke påverkbara avgiften kommer att öka sin andel.

I den sorterbara tabellen nedan redovisas kostnaden för sophämtning för åren 2015 och 2016 uttryckt i kr/kvm inkl moms (Källa: Nils Holgersson-gruppen).