Totalt 2016

Totalt – Avfall, VA, el och fjärrvärme 2016

Sammanfattningsvis så är kostnaderna för uppvärmning, el, vatten och avlopp (VA), och hämtning av hushållsavfall ökat med 4,0 procent jämfört med föregående år. Den generella prisförändringen under samma period har dock i det närmaste varit oförändrad, +0,3 procent (mätt som KPI i mars månad för respektive år).

Resultat i sammafattning

I tabell nedan redovisas det sammanfattande resultatet.

Årets undersökning visar på att den total kostnaden för fjärrvärme, el (el handel + elnät), VA och sophämtning sammantaget ökat med hela 4,o procent. Det är framför allt el-kostnaden som har ökat jämfört med 2015 års nivå. Både elnät och elhandel har ökat kraftigt, sammantaget 12,2 procent. VA har ökat med 2,5 procent medan fjärrvärmepriser och sophämtningsavgifter har haft en mer måttfull ökning (omkring 1 procent vardera). Under i stort sett alla de 21 år som Nils Holgersson-studien genomförts, har priserna för studerade avgifter och taxor sammantaget stigit mer än konsumentprisindex.  I figuren nedan redovisas utvecklingen sedan 1996.

Sammansättningen av de olika nyttigheterna framgår av diagramet nedan. Dominerande är allt jämt de energirelaterade nyttigheterna iform av fjärrvärmen följt av el. Tillsammans täcker de 74 procent av den totala kostnaden för Nils Holgersson-fastigheten.

I den sorterbara tabellen nedan redovisas den total kostnaden för sophämtning, VA, el och fjärrvärme för åren 2015 och 2016 uttryckt i kr/kvm inkl moms (Källa: Nils Holgersson-gruppen).