El 2016

El 2016

Den totala elkostnaden för fastigheten består av tre delar elhandel, elnät och skatter. Redovisningen av el i årets Nils Holgersson-undersökning här på hemsidan fokuserar endast på elnätsavgifterna. I den samlade rapporten, som kommer senare under året, finns en beskrivning av den totala elkostnaden.

Elnätskostnaden är 36 procent

De olika delarna av elpriset representerade i förra årets undersökning ungefärligen en tredjedel vardera för medelvärdet i riket. Den kraftiga höjningen av elhandelspris och höjningar i elnätsavgift gör att även i årets undersökning ser lite annorlunda ut. Elhandelspriset motsvarar 28 procent och elnät respektive skatter motsvarar 36 procent vardera för en lägenhet i Nils Holgersson-huset.

Utvecklingen av elnätsavgiften

Elnätsavgifterna fortsätter att öka, trots statlig prisreglering. Årets Nils Holgersson-undersökning visar att avgifterna i snitt ökat med hela 6,2 procent i år. Elnätsavgifterna höjs betydligt mer än konsumentprisindex som för närvarande i stort sett är oförändrade (0,3 %, mätt som förändring i KPI mellan mars-värden för 2015 och 2016).

I den sorterbara tabellen nedan redovisas elnätsavgifterna för 2015 och 2016 uttryckt i öre/kWh inkl moms (Källa: Energimarknadsinspektionen, bearb). Befolkning avser kommunernas befolkning vid årsskiftet 2015/2016 (Källa: SCB):